Výskum a Vývoj

Viac ako 100 pracovníkov sa u firmy Roullier Group venuje výskumu a vývoju nových špeciálnych hnojív, určených pre potreby poľných plodín, produktov pre hygienu a výživu zvierat, a to všetko za účelom nájdenia riešení, ktoré rešpektujú potreby zdravého životného prostredia. Títo vedci sú zároveň schopný reagovať na požiadavky všetkých divízií spoločnosti Roullier Group.

Produkty Timac sú založené na takmer 40 ročných skúsenostiach. Spoločnosť Roullier disponuje niekoľkými výskumnými a vývojovými strediskami, ktoré pracujú nepretržite na výskume a vývoji nových produktov či na zdokonaľovaní zaužívaných metód a prístupov.

- CERA – Výskumné centrum vo Francúzku bolo sprevádzkované v marci 2006. Je umiestnené pri závode v Dinard a zoskupuje výskumný a vývojový tým venujúci sa optimalizácii a vývoju výrobných procesov pre dodávky poľnohospodárskych produktov a pre agrochemické závody

- Laboratórium Inabonos v Španielsku riadi výskumnú činnosť mechanizmov ovplyvňujúcich absorpciu dusíka a železa rastlinami, a to v súlade s prebiehajúcimi štúdiami s cieľom analyzovať správanie sa rastlín v podmienkach zasolenia a vodného stresu a štúdiami analyzujúcich charakteristiku humusových substancií.

- Biotechnologické a morské laboratórium vo Francúzku sa podieľa na výskumných prácach vedúcich napr. k výrobe hnojív Lithactyl 3 Pro, ktoré predstavujú najnovšiu inováciu mechanizmov ovládajúcich absorpciu fosforu a uhličitanu draselného-

- Hypred laboratórium vo Francúzku sa podieľa hlavne na vývoji produktov, ktoré sú stále viac prijateľné a priaznivé životnému prostrediu a ktoré spadajú do biocídnych a detergentných smerníc a nariadení.

Každý deň môžu naši zákazníci profitovať z výsledkov tohto výskumu.

Hodnota produktov je rovnako významne navýšená skúsenosťami a poradenstvom nášho predajného týmu. Vedomosti a znalosti, ktoré majú zamestnanci ohľadne našich produktov, sú pre zákazníka a trhu na ktorom sa pohybujú rozhodujúcim faktorom úspechu spoločnosti Timac-Agro.

Timac vo svete

Pracovné príležitosti